תקנון שימוש ומדיניות פרטיות

הגדרות

החברה או: MAGNUS מגנוס איתור וחילוץ בינלאומי בע”מ
“האתר” – אתר האינטרנט www.shop.magnus.co.il
“הפריטים” – מוצרים אשר חברת מגנוס משווקת.
“כתובת למשלוח דואר”: הכתובת שציין המזמין ככתובת לקבלת הזמנותיו/ה.
“יום ביצוע ההזמנה” – היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצע/ה המזמין/ה.
“יום עסקים” – ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.
“המשתמש” – כל אדם, לרבות תאגיד, חברה או שותפות, אשר רשאי לבצע פעולות באמצעות האתר, והכל בהתאם לתנאים האמורים במצטבר.

מבוא לצרכן

אתר MAGNUS SHOP (להלן: “האתר”)  הינו אתר המשמש חנות וירטואלית לרכישת והשכרת מוצרים על ידי ציבור הגולשים ברשת.

האתר מופעל ובבעלות חברת “מגנוס איתור וחילוץ בינלאומי בע”מ”.

יצירת קשר לצורך הבהרות, שאלות ובירורים ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באחת מהדרכים הבאות: כתובת המייל שלנו: service@magnus.co.il הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי “משתמש” באתר כהגדרתו להלן:

תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין האתר, לכל דבר ועניין. מובהר כי ע”י שימוש באתר, מסכים המשתמש לקבל ולנהוג לפי הוראות התקנון. במידה ואינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. יודגש כי לא תהא למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

לצורך תקנון זה, “משתמש”  הינו כל אדם, לרבות חברה, אשר מבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, המשתמש נדרש לידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו (“ההורים”) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף בבעלותו.

המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

המחירים עבור שירותים בארץ כוללים מע”מ אלא אם צויין אחרת אך אינם כוללים דמי משלוח אשר יחויבו בנפרד כאמור להלן.

החברה רשאית לעדכן, מעת לעת ולפי שיקול דעתה, את מחירי המוצרים באתר, וכן את תנאי ותעריפי המשלוחים, וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר למשתמש בעת השלמת הליך ההזמנה.

החברה רשאית לערוך באתר מבצעים ו/או להציע הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שיקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית להפסיק כל הנחה, הטבה או מבצע באופן מידי וללא הודעה מוקדמת.

במסגרת הרכישה המתבצעת דרך אתר האינטרנט, לא יחולו ולא ניתן יהיה ליהנות מכפל הנחות / הטבות על המוצרים הנמכרים, זולת אם הדבר צוין במפורש אחרת. החברה פועלת על מנת להבטיח כי המחירים המוצגים באתר נכונים. אולם, יתכנו אי דיוקים ו/או שגיאות. במקרה שמתגלה שגיאה במחירו של מוצר, תציע החברה למשתמש לרכוש את המוצר במחיר הנכון או לחילופין לבטל את ההזמנה.

מחירי המוצרים באתר האינטרנט, אינם בהכרח זהים למחירי המוצרים במקום אחר (ובכלל זה משווקים, ספקים וחנויות אחרות של החברה ושל אחרים). בכל מקרה, המחירים באתר האינטרנט הם המחירים הקובעים והמחייבים בהתייחס לכל רכישה המבוצעת באמצעות האתר.

התקנון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים.

תנאים כלליים

מובהר כי MAGNUS רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון בכל עת, ללא הודעה מוקדמת וללא צורך במתן התראה כלשהי.
MAGNUS  שומרת לעצמה את הזכות להרחיק כל משתמש מהאתר וזאת בתנאי כי ההרחקה תעשה תוך הפעלת שיקול דעת.
יש להשתמש באתר למטרות חוקיות בלבד ולמטרות לשמן נועד האתר בלבד.

השימוש באתר, והמוצרים והדוגמיות המוצגים בו, מיועדים לצריכה פרטית ואישית בלבד. אין להעתיק, להציג בפומבי ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. כמו-כן, אין לבצע באמצעות האתר רכישה סיטונאית או רכישה המיועדת למכירה חוזרת. והחברה שומרת על הזכות, לבטל או להפחית כמות של כל מוצר ו/או דוגמית שיסופקו למשתמש, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי, עלולה להביא להפרה של תנאי השימוש. השימוש באתר זה ובתכניו הוא על בסיס “כמות שהוא” (“AS IS”) . החברה פועלת על מנת להבטיח שהתוכן המוצג באתר יהיה מעודכן ומדויק, אולם יתכן כי יופיעו בו אי דיוקים ו/או שגיאות. החברה אינה אחראית ולא תישא באחריות כלשהי הנובעת בקשר לכך.

המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד, הוא אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת לרכישת מוצר כלשהו. אין ודאות כי המוצר או השירות יהיה זמין, או ששם, תיאור, מראה או מפרט המוצר או השירות הכלולים באתר, יהיו זהים למצב במציאות. המשתמש מודע ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות, תמונות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ובאחריותו הבלעדית. המידע המלא לגבי כל מוצר מופיע על גבי אריזתו ועל כן יש לבחון את האריזה טרם השימוש במוצר. יתכן וחלק מהמידע והתכנים המופיעים באתר מקורם בצדדים שלישיים. לחברה אין כל אחריות בגין מידע זה, ואין החברה ערבה למידת דיוקו. האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישיים או על המשתמש עצמו.

זולת אם נאמר במפורש אחרת, תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצרכי המחשה בלבד, אין הם מחייבים, אין להסתמך עליהם, ויתכנו הבדלים בינם לבין מוצרי החברה כפי שהם במציאות.

הרכישה באתר

האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר. על מנת לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט, הצבע והמידה המבוקשים. עבור כל מוצר המוצע באתר יוצג “דף מוצר” בו יופיעו כלל הפרטים הרלוונטים ומחיר המכירה (להלן “דף מוצר”). לידעתכם, החברה רשאית לעדכן את דף המוצר בכל עת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר המוצר ו/או תמונתו ללא הודעה מוקדמת ו/או התראה. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי המוצרים ובין המוצרים בפועל. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להזין את פרטיו באתר סליקת האשראי ו/או כל אתר אחר, כפי שיוצג באתר בנוסף, ניתן לבצע תשלום טלפוני באמצעות נציג רשמי של חברת “מגנוס איתור וחילוץ”. חשוב לציין כי הליך סליקת האשראי יבוצע באמצעות חברת סליקה חיצונית וכי כלל האחריות ו/או המידע ו/או פרטי האשראי של המשתמש יהיו באחריות חברת הסליקה. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל MAGNUS להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: “ביצוע ההזמנה”). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו MAGNUS עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. עם שליחת המוצרים, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה בדרכה לכתובת שצוינה בהזמנתו. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים  שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: “המוצרים” .

תנאים להשלמת עסקת הרכישה:
עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר קבלת אישור החיוב ע”י חברת הסליקה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות הסליקה- יקבל המשתמש הודעה מתאימה ע”י חברת הסליקה, בהתאם לנהליה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהמוצרים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של מוצר אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה MAGNUS רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת החברה במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד MAGNUS ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.

ביטול עסקה ע”י המשתמש והחזרת מוצרים

האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010, ככל שהן חלות ו/או יחולו על עסקת מכר מרחוק

הזכות לביטול עסקה עומדת לזכות המשתמש שביצע את הרכישה בלבד (גם במידה שהמתשמש הזמין את המוצר עבור אדם אחר ו/או אדם אחר הוא הנמען למשלוח).

על המשתמש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.

במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים, או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד המשתמש לעניין המוצרים המסופקים, על המשתמש להודיע כל כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המשתמש את השלמת / החלפת / החזרת המוצרים ו/או את החיוב ו/או את הזיכוי הכספי של המשתמש, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור על כל טענה ו/או תביעה בקשר לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצדו.

משתמש שביצע עסקה לרכישת מוצר דרך האתר, רשאי לבטל את העסקה, מכל סיבה שהיא (שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה), מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר (14) ימים קלנדריים מיום קבלת המוצר.

אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש (כהגדרתם בחוק), שביצע עסקה באתר, יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המוצר, לפי המאוחר. החברה רשאית לבקש מהמשתמש תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

הייתה למשתמש זכות לבטל עסקה על פי חוק הגנת הצרכן, יתאפשר לו לעשות כן באמצעות הודעת ביטול שתימסר על ידו לחברה באמצעות שירות הלקוחות של החברה, בדוא”ל service@magnus.co.il.

ניתן לבטל עסקה ולהחזיר מוצר רק כאשר המוצר תקין, לא נעשה בו שימוש, נמצא באריזתו המקורית שלא נפתחה ולא נפגמה, וכאשר המוצר נושא את התווית המקורית. החברה היא זו שתכריע על פי שיקול דעתה אם המוצר שהוחזר עומד בתנאים הנ”ל. לא ניתן להחזיר מוצר מבלי שהוחזרו כל חלקיו (אם מדובר בסט / מארז).

בכל מקרה של ביטול עסקה, מכל סיבה שהיא, החזר תמורת הרכישה מותנה בהחזרת כל הטבה, מתנה וכד’ שהתקבלו אצל המשתמש במסגרת רכישת המוצר המוחזר. מובהר כי מוצר שנרכש בתנאי מכירה מיוחדים, יוחזר על פי אותם התנאים. לפיכך, כאשר מוענקת למשל הנחה ברכישת מספר פריטים יחד, החזר מלא יהיה מותנה בהחזרת כל המוצרים גם יחד. אם יוחזרו חלק מהמוצרים, אז בעת החזרתם, הזיכוי יהיה בניכוי השווי המלא, לפני הנחה, של המוצר/ים שנותר/ו בידי המשתמש, מתוך כלל מהמוצרים שנרכשו יחד בתנאי המכירה המיוחדים כאמור, ובהתחשב בשווי המלא.

במקרה שבו המשתמש קיבל את המוצר נשוא ביטול העסקה, יחזיר המשתמש את המוצר בדרך המפורטת להלן:

  1. על המשתמש להדביק את מדבקת משלוח הגוביינא אשר צורפה לחבילת המשלוח שקיבל, על גבי מדבקת המשלוח המקורית שעל החבילה, או לחילופין על גבי אריזה אחרת. יש להקפיד כי מדבקת משלוח הגוביינא מכסה לחלוטין את מדבקת המשלוח המקורית.
  2. על המשתמש להכניס את המוצרים שברצונו להחזיר לחבילת המשלוח ולשלוח את החבילה בסניף הדואר הקרוב לביתו או לחילופין בתיבת דואר אדומה הקרובה לביתו.

החזרת המוצרים כאמור בסעיף זה מתבצעת ללא חיוב כספי נוסף

לא ניתן להחזיר מוצר שנקנה באמצעות האתר בדרך אחרת פרט לזו המפורטת בסעיף זה לעיל, ובכלל זה, לא ניתן להחזיר את המוצר בחנות בה נמכרים מוצרי החברה. כמו-כן, לא ניתן לבצע החזרות או החלפות בהתאם לתנאים אלה, לגבי רכישות שנעשות בחנות או בנקודת מכירה של החברה, ולגבי רכישות אלו תחול מדיניות ההחזרה שחלה בחנות או בנקודת המכירה כאמור.

במקרה של ביטול תחזיר החברה את הסכום ששולם על ידי המשתמש ותשלח לכתובת הדוא”ל של המשתמש המוזנת באתר את הודעת הזיכוי. ההחזר הכספי שיינתן על ידי החברה בגין ביטול עסקה כאמור, יועבר לכרטיס האשראי דרכו בוצעה העסקה שבוטלה.

במקרה של ביטול עסקה שבוצעה בהנחה / הטבה, הסכום שיוחזר למשתמש יהיה הסכום ששילם בפועל לאחר הנחה / הטבה.

למען הסר ספק, לא ניתן להחזיר פריט בודד שנרכש כחלק ממארז דוגמיות או כל מארז / ערכה אחרים, מכל סוג שהוא.

בהשכרת מכשירים לוויניים סעיף ביטול החזרות הינו בכפוף לתנאי השירות כפי שמצויינים אתר החבר >>

המשתמש לא יהיה זכאי לקבלת החזר כספי על ימי השכרת מכשיר שכבר נוצלו.

ביטול עסקת הרכישה על ידי MAGNUS

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש ו/או לא לאשר הזמנה של משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי (בוטלה ההזמנה כאמור, החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר). (ב) אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש. (ג) בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה. (ד) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; (ה) המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; (ו) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע החברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג’ אחר כלשהו; (ז) אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג’. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג’ כלשהו. (ח) אם ישנו למשתמש חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע למרות שחלף המועד לתשלומו. (ט) בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית MAGNUS לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

משלוח ואספקה

בכפוף לאמור בתקנון זה, אספקת המוצרים למשתמש תתבצע לכתובת למשלוח ההזמנה שהזין המשתמש. כתובת המשלוח האחרונה שתעודכן ע”י המשתמש בעת השימוש באתר תשמש כיעד המבוקש של המשתמש, אלא אם תעודכן כתובת המשתמשת באתר ו/או על ידי שינוי כתובת המשלוח בעת כל הזמנה. ככל שההזמנה בוצעה עד השעה 15:00 של יום עסקים, ההזמנה תבוצע בתוך 7 ימי עסקים. הזמנות שבוצעו לאחר השעה 15:00 יעובדו ביום העסקים הבא

אספקת המוצרים אל כתובת למשלוח ההזמנה כרוכה בתשלום שייגבה בעת ביצוע ההזמנה באתר. בעת עסקה המבוצעת בתשלומים ייתכן כי דמי המשלוח ייגבו בתשלום הראשון.

המשתמש מאשר כי ידוע לו כי אספקת המוצרים לכתובת למשלוח ההזמנה תבוצע באמצעות חברת שליחויות לפי בחירת החברה. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה והרכישה באתר וייגבה בעת ביצוע ההזמנה.

בהתאם מובהר, כי זמני האספקה יכולים להשתנות, והמשתמש מצהיר כי החברה אינה אחראית לאיחור באספקת המוצרים. לאור האמור, המשתמש מצהיר ומאשר שידוע לו כי:

  1. אספקת המוצרים על ידי חברת השליחויות תעשה בהתאם לזמני חברת השליחויות, בתיאום עם חברת השליחויות וכל איחור באספקת המוצרים הינו באחריותה המלאה של חברת השליחויות. החברה לא תישא באחריות למשלוח ו/או לאספקה בגין המקרים שלהלן:
  2. “כוח עליון” – בין היתר מלחמה, פעולות איבה, נזקי טבע, מצבי חירום ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה, לרבות ומבלי לגרוע, שביתות, סגרים, עוצר והשבתות.
  3. מסירת פרטים שגויים ו/או לא מדויקים ו/או לא מלאים ע”י המשתמש. מובהר בזאת, כי אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו על ידי המשתמש פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים אכן יגיעו ליעדם. במקרה כאמור, היה והמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
  4. אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ואזורים מרוחקים, לרבות האיזורים המפורטים בנספח א’. במצבים אלו החברה רשאית לספק את המוצרים למשתמשת במקום סמוך ובתיאום מראש.

על אף כל הוראה אחרת בתקנון זה, לא תתאפשר אספקת מוצרים בימי שישי/ שבת/ ערבי חג וחג.

בעת אספקת המוצרים ייתכן ותידרשי למסור תעודה מזהה ומספר אישור הזמנה שתקבלי בעת ביצוע העסקה, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. זאת ועוד, החברה רשאית לדרוש אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתה.

החברה עושה ככל שביכולתה על מנת לספק את המוצרים האיכותיים ביותר ובזמנים סבירים. ככל שאת סבורה כי ישנו פגם במוצרים שרכשת או בשירות שקיבלת אנו מצרים על כך ונשמח לעמוד לרשותך ולהתייחס לפנייתך במהירות המרבית. ניתן לפנות אלינו לשירות הלקוחות שלנו בדוא”ל service@magnus.co.il.

אחריות

החברה ו/או מי מטעמה אינם מייצרים את המוצרים המשווקים באתר, ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.

המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו”ב.

אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כפי שמפורט בתקנון זה.

האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם לתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים, היבואנים והמפיצים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם.

בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.

החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

כל התכנים באתר מסופקים כמות שהם (“AS IS”) החברה לא מביעה עמדה לגבי המידע המוצג באתר ולא תישא באחריות, ישירה ו/או עקיפה, לטעויות, לאי דיוקים, להשמטות, לפגמים וכיוצ”ב בגין השימוש באתר וכן לא תהיה אחראית לנזקי תכנה, חומרה או כל נזק אחר, ישיר ו/או עקיף, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או תוך כדי השימוש באתר ו/או כתוצאה מהמידע המוצג בו ו/או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, לרבות לנזקים העלולים להיגרם על ידי וירוסים.

השימוש באתר ובתכניו הינו באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. לא תישמע כל טענה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין אובדן, הפסד או נזק הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר.

החברה לא תישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום לנזקים כלשהם. כמו כן, החברה לא תישא באחריות כלשהי לנזקים שייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של המשתמש ו/או לאובדן מידע או כל נזק אחר הנובע משימוש באתר, לרבות במקרה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר או במערכות החברה או להשתמש בו שימוש בלתי מורשה.

התכנים המוצגים באתר האינטרנט הינם כללים ולא נועדו לתת יעוץ מקצועי. אין בתכנים המוצגים כדי ליצור הצעה למכירה, ניסיון לשכנוע לרכוש מוצר מסוים או קבוצת מוצרים על ידי החברה ו/או צד שלישי כלשהו. מוצע למשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר אותו הוא מעונין לרכוש, ובכל מקרה המשתמש מוותר על כל טענה ו/או תביעה בענין.

החברה מנהלת ומפעילה את האתר כמיטב יכולתה, באופן שוטף וללא הפרעות ככל הניתן. יחד עם זאת, יתכנו הפרעות ו/או הפסקות ו/או תקלות בפעילות האתר. המשתמש מודע כי ייתכנו ליקויים, עיכובים והפרעות באיכות השירות ובזמינותו וכי החברה לא תהיה אחראית לכל הפרעה ו/או תקלה ו/או לכל נזק שייגרם בשל כך – ללא קשר לסיבת התקלה.

המשתמש באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד אבדן רווח, תשלום ו/או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, המשתמש ישפה את החברה בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש של המשתמש באתר.

אבטחה ופרטיות

מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של MAGNUS להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי MAGNUS ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי MAGNUS. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, MAGNUS לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. MAGNUS  מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל,MAGNUS  תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, במידה ומשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, ואם התקבל בידי MAGNUS צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.כמו כן, החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

 תכני המשתמשים

החברה עשויה לאפשר למשתמשים במסגרת האתר, ולפי שיקול דעתה, העלאת תכנים שונים הקשורים בפעילות האתר.

משתמש באתר מתחייב באופן בלעדי לנכונות המידע אותו יפרסם או יעביר באמצעות האתר (אם וככל שיפרסם ו/או יעביר מידע כאמור). מובהר כי המידע כאמור אינו מבטא את דעת החברה או את עמדתה ואין בפרסומו ערובה לתקפותו, אמינותו, דיוקו או חוקיותו. החברה אינה מקבלת כל אחריות לתכנים ומידע המפורסמים או מועברים בין משתמשים, והאחריות המלאה בענין היא על המשתמש שפרסם או העביר אותם.

החברה רשאית לסרב לפרסם, או למחוק כל תוכן שמשתמש מסר לפרסום בכל עת שיימצא כי הפר תנאי שימוש אלה או עשה מעשה ו/או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, בחברה או מי מטעמם, ובמקרה כאמור החברה תהיה רשאית בנוסף גם לחסום את המשתמש ו/או למנוע מהמשתמש פרסום תכנים נוספים באתר. בנוסף, החברה רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט לערוך כל תוכן שמסר משתמש לפרסום, לרבות לקצרו או להאריכו.

החברה רשאית להורות למשתמש לבטל כל קישור לאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה יבוטל הקישור לאלתר, מבלי שתעמוד למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בענין.

מאחר שהתכנים באתר יהיו חשופים למשתמשי רשת האינטרנט, מומלץ כי כל משתמש יתייחס בזהירות ובקפידה לתכנים ולמידע המתפרסמים או מועברים על ידו באמצעות האתר.

קישורים באתר לאתרים ברשת האינטרנט

באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או הפניות לעמודים, לתכנים ולאתרי אינטרנט שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מופעלים על ידי החברה או מטעמה והחברה אינה שולטת ו/או מפקחת עליהם (“לינקים”). החברה לא תישא באחריות ללינקים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר או הסכמת החברה לתוכנו.

הלינקים נועדו אך ורק לנוחיותם ולידיעתם של המשתמשים ואין החברה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם ו/או לנוהג בעלי התכנים האמורים בתחום הפרטיות או בעל היבט אחר הקשור בתפעולם. החברה אינה אחראית לשמירה על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם היא מאפשרת קישור מהאתר. כן, החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הלינקים, אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בתכנים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם ולא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד שלישי כתוצאה מהשימוש בלינקים או תכנים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם.

החברה אינה מתחייבת כי הלינקים שיימצאו באתר, ככל שיימצאו, יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להימנע מהוספת קישורים חדשים ו/או להוסיף קישורים נוספים בכל עת.

כל עסקה ו/או התקשרות שתיעשה בעקבות התכנים ו/או הפרסומות המופיעים באתר, תתבצע ישירות בין המשתמש לבין הצד השלישי הנוגע בדבר ועל אחריות המשתמש בלבד, כאשר באחריותו הבלעדית של המשתמש לבדוק את התכנים ו/או הפרסומות כאמור, טיבם, דיוקם ואיכותם וכל פרט אחר הקשור במוצר ו/או בשירות המוצעים, ובכלל זה לבחון את המידע המלא המופיע לגביו על גבי אריזת המוצר. החברה איננה צד לכל עסקה ו/או התקשרות כאמור, והיא לא תישא באחריות לכל פניה ו/או טענה של המשתמש כלפי הגוף מולו בוצעה ההתקשרות כאמור.

מובהר כי ניתן להפנות ולקשר רק לעמוד כלשהו באתר כמו שהוא (“AS IS”). יש להבטיח שכתובתו המדויקת של העמוד המקושר תופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש. אין לשנות ו/או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת. כמו כן, אסור לקשר לתכנים באתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם משולבים.

הצטרפות למאגר צרכנים

האתר עשוי לאפשר הצטרפות למאגר צרכנים של החברה (“מאגר הצרכנים”). הצטרפות למאגר הצרכנים והשימוש בשירותיו כפופים לתנאי השימוש בתאר, לרבות מדיניות הפרטיות.

בעת ההרשמה למאגר הצרכנים יתבקש המשתמש למסור פרטיים אישיים וכן ליתן את הסכמתו לעשות שימוש בפרטים אלו לצורך משלוח דיוורים ופרסומים מסוגים שונים (לרבות פרסום ממוקד). המשתמש מתחייב למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים בלבד. מסירת פרטים שגויים עלולה למנוע את האפשרות להצטרף למאגר הצרכנים ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר עימו.קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, העיצובים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב הפריטים.

אין להעתיק, לשכפל, למכור, לשווק, להפיץ ולהשתמש בכל מידע המופיע באתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב פריטים, תמונות המוצרים וכיוצא בזאת, ללא קבלת אישור ורשות החברה בכתב. בנוסף, אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתוני האתר, רשימת המוצרים המופיעים בו וכל מידע המוצג בו ללא קבלת אישור החברה בכתב. כמו כן אין להציג את מידע באתר ו/או בשירות אחר ללא הסכמת החברה בכתב.

כל התוכן המילולי המוצג באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית וסימני לוגו, הנם בבעלות הבלעדית של החברה למעט תבניות הקבועות של חברת SENTRYSITE ו/או תוספים שנרכשו בתשלום ו/או הורדו ללא עלות.

תנאים כלליים

תקנון זה יחד עם “מדיניות הפרטיות” של האתר כאמור מהווים את ההסכם המשפטי המלא בין המשתמש לבין החברה ביחס לשימוש באתר, והם מחליפים כל הסכם קודם אחר בין המשתמש ובין החברה ביחס לשימוש באתר. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות מדיניות הפרטיות באתר, תגברנה הוראות מדיניות הפרטיות.

החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לחסום חשבון ו/או להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר, בכל עת בו הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט החברה כי ביצע המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר. במקרים אלו לא תהיה החברה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק לרבות עוגמת נפש שייגרמו (ככל שיגרמו) למשתמש. כן שומרת לעצמה הנהלת האתר את הזכות להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי משתמש ואשר יש בה משום הפרה של תנאי מתנאי שימוש אלו או בכלל.

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

אם בית משפט מוסמך ייקבע כי תנאי מתנאי תקנון זה אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, אזי יוסר תנאי זה מבלי להשפיע על תוקפם של יתר התנאים בתקנון זה.

 

 

נספח א’

נספח שטחים ויעדים מרוחקים